1. Bendrosios nuostatos

1.1. Internetinė svetainė  www.irankiaimeistrui.lt (toliau – Svetainė) yra administruojama MB
„LUKSADA“, įmonės kodas 304446355 PVM mokėtojo kodas LT100010668610 (registracijos
adresas: Kranto g. 2, Raudondvario k., LT-54138 Kauno r.) (toliau – irankiaimeistrui.lt).
1.2. Šios Privatumo apsaugos taisyklės – tai rašytinis dokumentas, kuriame įtvirtintos privatumo
užtikrinimo nuostatos (toliau – Privatumo taisyklės), kurios taikomos visų asmenų, besinaudojančių
Svetaine ir Paslaugomis, atžvilgiu. Privatumo taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Naudojimosi
svetaine taisyklėse (toliau – Taisyklės) apibrėžtas sąvokas (naudojimasis Svetaine, Paslauga ir kt.) ir
jų prasmę, išskyrus atvejus, kai tam tikros sąvokos atskirai apibrėžiamos šiose Privatumo taisyklėse.
1.3. Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir
neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Privatumo taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei
Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Privatumo
taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas neturi teisės naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
1.4 www.irankiaimeistrui.lt turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias
Privatumo taisykles. Privatumo taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jeigu
Lankytojas po Privatumo taisyklių pakeitimo ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi
Svetaine ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Privatumo taisyklių
pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Lankytojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis
Privatumo taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
1.5. Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Privatumo apsaugos taisyklės,
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

2. Irankiaimeistrui.lt renkami duomenys

2.1. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Svetaine ir Paslaugomis galima tik
Svetainėje atlikus registracijos procedūrą. Registracijos procedūra atliekama paspaudus atitinkamą
nuorodą Svetainėje, užpildžius visus privalomus registracijos formos laukelius (vardas, pavardė,
elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prisijungimo slaptažodis) ir Lankytojo pasirinkimu
užpildžius neprivalomus laukelius, tokiu būdu pateikiant duomenis apie save irankiaimeistrui.lt
(toliau – Duomenys).
2.2. irankiaimeistrui.lt turi teisę savo nuožiūra naudotis visais Lankytojo pateiktais duomenimis,
kuriuos Lankytojas pateikia atlikdamas registracijos procedūrą, o taip pat kitais būdais
irankiaimeistrui.lt sukauptais duomenimis apie Lankytoją.
2.3. Duomenys, kurie yra surenkami Lankytojui atliekant registracijos procedūrą ir (ar) naudojantis
Svetaine ir (ar) Paslaugomis, yra skirstomi į:
2.3.1. Anoniminius duomenis. irankiaimeistrui.lt renka anoniminius duomenis susijusius su faktais,
kurie negali būti pritaikyti individualiam Lankytojui. Pavyzdžiui, irankiaimeistrui.lt renka tam tikrą
informaciją kiekvieną kartą lankytojui apsilankius Svetainėje, siekiant pagerinti naršymo Svetainėje
kokybę. irankiaimeistrui.lt renka visų Lankytojų IP adresus ir susijusius duomenis (pvz., paskutinio
tinklapio internetinį adresą, kuriame asmuo lankėsi prieš užeidamas į irankiaimeistrui.lt tinklo
portalą) ir naršyklių bei operacinių sistemų tipus (pvz., naršyklė Firefox. OS Windows).
irankiaimeistrui.lt taip pat renka bendras paieškos išraiškas iš įvairių paieškos programų, orientuotų

į vidinę reklamą. irankiaimeistrui.lt renka šią visų Lankytojų informaciją paslaugų stebėjimo,
tobulinimo ir tiesioginės reklamos tikslais. irankiaimeistrui.lt taip pat kaupia informaciją apie
Lankytojo atsakymus į klausimus, pateiktus Svetainėse, siekiant išsiaiškinti Lankytojo nuomonę
apie Paslaugas, o taip pat Svetainėse talpinamą reklamą. irankiaimeistrui.lt šią informaciją gauna iš
visų lankytojų, nepriklausomai nuo to, ar jie užsiregistravę ar ne.
2.3.2. Asmeniniai duomenys. Tai duomenys, kurių pagalba galima nustatyti konkretaus Lankytojo
tapatybę. Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo prasme šie duomenys yra
laikytini asmens duomenimis. Tokie duomenys renkami ir tvarkomi tik su Lankytojo sutikimu,
žemiau nurodytais būdais:
2.3.2.1. Registracija: kai Lankytojas registruojasi Svetainėje, Lankytojas privalomai turi pateikti
šiuos duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, prisijungimo
slaptažodį). Savo noru Lankytojas gali pateikti ir tokią informaciją: asmens kodą (jeigu pageidauja,
kad jam būtų išrašyta sąskaita-faktūra), gyvenamosios vietos adresą (jeigu pageidauja, kad
užsakytos prekes jam būtų pristatytos į namus).
2.3.2.2. Korespondencija ir bendravimas: jei Lankytojas susisiekia su irankiaimeistrui.lt, tai
irankiaimeistrui.lt gali išsisaugoti tokio bendravimo įrašus ir kitą su tuo susijusią informaciją.
2.3.2.4. irankiaimeistrui.lt turi teisę kaupti duomenis apie lankytoją jam prisijungiant prie Svetainės.
Šie duomenys rodo, kokius Svetainės puslapius Lankytojas lanko, kokiu laiku ir kaip dažnai tą daro,
kokiomis paslaugomis naudojasi. Taip pat, ši informacija apima duomenis, kuriuos lankytojas
siunčia Svetainėje.
2.4. Duomenų subjektas gali bet kada kreiptis į el. parduotuvės irankiaimeistrui.lt administraciją ir
susipažinti su surinktais savo duomenimis bei reikalauti juos ištaisyti, sunaikinti ar sustabdyti savo
asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymo nuostatų.

3. Duomenų gavėjai

3.1. Surinktus Anoniminius duomenis irankiaimeistrui.lt tvarko, apdoroja ir naudoja savireklamos
bei kitais panašiais tikslais. Anoniminiai duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, taip pat
skelbiami viešai.
3.2. Surinktus Asmeninius duomenis irankiaimeistrui.lt tvarko griežtai laikydamasi Lietuvos
Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatų. Asmeninius duomenis
irankiaimeistrui.lt tvarko tik tokiais tikslais: nustatyti Svetainėje prekes įsigyjančio asmens tapatybę
bei kontaktinius duomenis; sukurti prisijungimo paskyrą Svetainėje veikiančiame forume; nustatyti
asmens tapatybę bei kontaktinius duomenis asmenų, kurie naudodamiesi specialiu Svetainėje
įdiegtu moduliu, nori patekti irankiaimeistrui.lt skundus ir pasiūlymus; su Lankytojo sutikimu –
tiesioginės rinkodaros tikslais. Asmeninė informacija nėra perduodama jokiems tretiesiems
asmenims, išskyrus atvejus, jeigu tai daryti privaloma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
3.3. Svetainėje gali būti pateikiamos aktyvios nuorodos (angl. „hyperlink“) į kitas interneto
svetaines. Kai kuriose iš tokių interneto svetainių gali būti kaupiama Lankytojo asmeninė
informacija, o reklaminės interneto svetainės gali naudoti slapukai (angl. “cookies”) ir tinklo
duomenų rinkėjai (angl. “web beacons”) savo reklamose, siekdami surinkti informaciją apie
Lankytoją. irankiaimeistrui.lt privatumo taisyklės ir jose išdėstytos nuostatos neapima trečiųjų
asmenų taikomos privatumo politikos bei nuostatų dėl informacijos rinkimo. irankiaimeistrui.lt nėra

ir negali būti laikomas atsakingu už jokius trečiųjų asmenų, renkančių informaciją apie lankytoją,
veiksmus.
3.4. Duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją apie tai, kokiems duomenų gavėjams buvo teikti
jo asmens duomenys per paskutinius vienerius metus.
4. Lankytojo informacijos naudojimas

4.1. irankiaimeistrui.lt turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės
aktų neuždraustu būdu naudotis visa sukaupta informacija apie lankytoją. Toliau yra paminėti
pavyzdžiai, kokiems tikslams irankiaimeistrui.lt gali naudoti informaciją, surinktą apie konkretų
Lankytoją:
4.1.1. tam, kad galėtų redaguoti turinį taip, kaip Lankytojui yra aktualiausia. Kai kuriais atvejais
irankiaimeistrui.lt reikia žinoti tikslius duomenis apie Lankytoją tam, kad irankiaimeistrui.lt galėtų
pasiūlyti specializuotas Paslaugas bei tikslinę reklamą;
4.1.2. irankiaimeistrui.lt kaupia Lankytojo anoniminius duomenis ir dalinasi jais su trečiaisiais
asmenimis (pvz. reklamos užsakovais). Tokiems asmenims irankiaimeistrui.lt atskleidžia
informaciją apie Lankytojų kiekį, Lankytojų, kurie matė tam tikrą reklamą ir (ar) paspaudė
atitinkamą nuorodą tam tikroje Svetainėje, skaičių ir pan. irankiaimeistrui.lt taip pat gali pateikti
visą demografinę statistiką tų Lankytojų, kurie pastebėjo ir paspaudė atitinkamo reklamos užsakovo
nuorodą. irankiaimeistrui.lt taip pat gali atskleisti anoniminius apklausų rezultatus. Šiame procese
paprastai neatskleidžiama jokia Lankytojo asmeninė informacija;
4.1.3. irankiaimeistrui.lt taip pat naudoja bendrus duomenis statistinei analizei apie bendras
charakteristikas ir Lankytojų elgesį, siekdamas išsiaiškinti poreikius, susijusius su tam tikromis
svetainės dalimis bei išanalizuoti, kaip ir kur efektyviausiai panaudoti turimus resursus. Be šių
duomenų irankiaimeistrui.lt nežinotų, kurios svetainės dalys yra populiariausios ir negalėtų
tinkamai keisti bei redaguoti turinio ir siūlomų paslaugų;
4.1.4. irankiaimeistrui.lt gali naudoti Lankytojo asmeninę informaciją tam, kad galėtų su lankytoju
susisiekti ir pranešti apie pakeistas bei atnaujintas paslaugas, taip pat apie lankytojo sąskaitas ar
taisyklių pažeidimus. Jei Lankytojas dalyvauja svetainėje organizuojamuose žaidimuose ar
konkursuose, irankiaimeistrui.lt gali panaudoti Lankytojo informaciją, jei lankytojas laimėtų ir
irankiaimeistrui.lt reikėtų susisiekti su juo;
4.1.5. irankiaimeistrui.lt gali siųsti elektroninius laiškus arba laiškus paštu, taip pat trumpąsias
žinutes (SMS) į lankytojo mobiliojo ryšio telefoną su informacija apie Paslaugas, kurios,
irankiaimeistrui.lt nuomone, sudomintų lankytoją. Ankščiau paminėta informacija yra siunčiama
tik, jeigu Lankytojas tam davė savo sutikimą.
5. Apsaugos priemonės

5.1. irankiaimeistrui.lt naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama
apsaugoti visų Lankytojų duomenis. Prie Lankytojo Duomenų gali prieiti tik tam įgalioti
irankiaimeistrui.lt darbuotojai ir (arba) kiti irankiaimeistrui.lt įgalioti asmenys.
5.2. irankiaimeistrui.lt prašo Lankytojo būti atsargiu naudojant ir saugant Duomenis, nes Lankytojas
yra pats atsakingas už visų Duomenų slaptumą. Lankytojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs

darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie lankytojo elektroninio pašto, asmeninės
informacijos, ypač tais atvejais, kai lankytojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz.
interneto kavinėje, bibliotekoje). Taip pat irankiaimeistrui.lt įspėja, kad lankytojas turi būti atsargus
ir neturėtų atskleisti savo asmeninės informacijos (tokios, kaip Lankytojo tikras vardas, asmens
kodas, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos kodai ir pan.) tretiesiems asmenims,
naudodamasis svetaine ir (ar) paslaugomis. Tokia informacija gali būti panaudota ir nukreipta prieš
lankytojo interesus, taip pat ir tokioms veikomis kaip sukčiavimas, nepageidaujamų elektroninių
laiškų siuntimas ir pan.
5.3. irankiaimeistrui.lt įsipareigoja stengtis apsaugoti lankytojo asmens duomenis, kuriuos tvarko
irankiaimeistrui.lt, tačiau atsižvelgiant į tai, kad lankytojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu,
irankiaimeistrui.lt įspėja, kad irankiaimeistrui.lt negali garantuoti ir negarantuoja jokios lankytojo
perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, saugumo.
5.4. irankiaimeistrui.lt rūpinasi nepilnamečių asmenų teisių apsauga ir riboja jų galimybes naudotis
tam tikromis tik suaugusiems asmenims skirtomis Paslaugomis. Todėl Svetainės atskiros dalys gali
būti skirtos tik pilnamečiams. Nepilnamečiams Lankytojams griežtai draudžiama užeiti į tokias
Svetainės dalis. Lankytojas taip pat yra atsakingas ne tik už savo, bet ir savo nepilnamečių vaikų ar
kitų globojamų asmenų elgesį svetainėje, jei jie svetaine naudojasi lankytojo aplinkoje, su jo
leidimu arba naudodamiesi lankytojo aparatine įranga.

6. Svetainėje naudojama programinė įranga ir jos įdiegimas.

6.1. irankiaimeistrui.lt gali padaryti prieinamą įdiegimui savo nuožiūra pasirinktą programinę
įrangą, skirtą naudoti tam tikroms paslaugoms. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad
irankiaimeistrui.lt gali apriboti lankytojo galimybes naudotis tam tikromis paslaugomis tais atvejais,
kai nėra įdiegiama tam tikra programinė įranga. Tokia programinė įranga gali būti sukurta tiek
irankiaimeistrui.lt, tiek ir trečiųjų asmenų. Programinė įranga gali būti sukurta tokiu būdu, kad
savarankiškai kontaktuotų su irankiaimeistrui.lt ar trečiųjų asmenų aparatine įranga tam, kad įdiegta
programinė įranga veiktų, o taip pat tam, kad lankytojas turėtų galimybę sužinoti apie tokios
programinės įrangos atnaujinimus bei patobulinimus. Tokios programinės įrangos naudojimo
sąlygos yra aptariamos atskira sutartimi, kurios tekstas prieinamas lankytojui įdiegiant tokią
programinę įrangą.